ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

 

ADLİ SİCİL KANUNU

Kanun No : 3682
Kabul Tarihi : 22.11.1990
Yürürlük Tarihi : 29.11.1990

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Bu kanun, kesinleşmiş ceza mahkumiyetlerine ilişkin bilgilerin, otomatik işleme tabi bir sistem   kullanılarak  toplanmasına,  sınıflandırılmasına,   değerlendirilmesine,  muhafaza  edilmesine, yaşatılmasına  ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesine   dair  usul ve esasları belirler.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezi, Bölgesel ve Mahalli Adli Siciller

Merkezi adli sicil
Madde 2 – Yurt  dışında   doğmuş  olan  Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş  olan  yabancıların  kayıtları  da  dahil, bütün  adli  sicil kayıtları  Adalet Bakanlığı  Adli  Sicil  ve  İstatistik Genel Müdürlüğün- deki Merkezi Adli Sicilde tutulur.

Bölgesel ve mahalli adli sicil
Madde 3 –
Bölgesel ve mahalli adli sicil,hükümlülerin doğum yerleri  ve kimlik bilgileri esas alınmak sure- tiyle, o yer Cumhuriyet Savcılıklarında tutulur.
                  Bölgesel  adli  sicillerin  kurulacağı  yerler  ile buralara   bağlanacak mahalli adli siciller Adalet Bakanlığınca tespit edilir.

Adli sicile geçirilecek bilgiler
Madde 4 – Adli sicile geçirilecek bilgiler şunlardır:
A) Türk adli ve askeri mahkemelerince verilerek kesinleşen;
a) Disiplin cezaları ile sırf askeri suçlar dışındaki ceza mahkumiyetlerine,
b) Fer’i cezalara ,
c) Güvenlik tedbirlerine,
dair kararlar;
B) Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatı  ile  verilen mahkumiyet kararları  ile  Yargıtayın  özel kanun  hükümleri   uyarınca  yaptığı  yargılama sonunda  verdiği cezalara   dair  kesinleşmiş  mahkumiyet kararları;
C
) Yabancı  ülke   mahkemelerince  verilip, kesinleşen  ve  Türk    Hükümetine bildirilen;
a) Türk kanunlarına göre suç sayılan fiillerden dolayı, Türk vatandaşları hakkında tesis olunan,
b) Türk  Devletinin  şahsiyetine  karşı  işlenen bir cürümden veya milletlerarası anlaşmaların  kapsamına  giren  suçlardan  dolayı   hükmolunan,  mahkumiyet kararları;
D) Aşağıda gösterilen diğer kararlar ve hususlar;
a) Şartla salıverilme, şartla  salıverilmenin geri alınması ve ertelenmiş cezaların Türk Ceza  Kanununun 95  inci  maddesine göre tenfizi hakkındaki mahkeme kararları,
b) Genel  ve  özel af,  zamanaşımı  ve  şikayetten   vazgeçme  gibi  sebeplerle  asli  ve  fer’i  cezaların  ve güvenlik tedbirlerinin ortadan kaldırılması,değiştirilmesi ve azalmasına dair kararlar,
c) Karar  düzeltilmesi  üzerine  verilen  ve  eski   hükümde  değişiklik  yapan  hüküm ve kararlar, yazılı emir üzerine  verilen  hüküm  ve kararlar, muhakemenin iadesi sonucunda verilen ve eski  hükümde  değişiklik  yapan hüküm ve kararlar ile memnu hakların iadesine dair kararlar,
d) Hürriyeti  bağlayıcı  cezalar  ile  para  cezalarının infaz edildiği,fer’i cezalarda, güvenlik  tedbirlerinde  sürenin  bittiği, para    cezalarının  hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrildiği hallerde infazın bittiği tarih,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adli Sicil Bilgilerinin Verilmesi

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler

Madde 5 – Adli  sicil   bilgileri;  mahalli  ve   bölgesel  adli  sicillerde  o  yer  Cumhuriyet   savcılıklarınca, merkezi adli sicilde ise Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce verilir.
(11.01.2003 gün ve 24990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapan 4778 sayılı Kanunun 30. ncu maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.)

MADDE 30. — 22.11.1990 tarihli ve 3682 sayılı Adlî Sicil Kanununun 5 inci maddesinin kenar başlığı "Adlî sicil bilgilerini verebilecek merciler ve küçükler hakkında uygulanacak esaslar" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Onsekiz yaşından küçükler hakkında adlî sicile geçirilen bilgiler; ancak, soruşturma ve kovuşturma konusu olan işler sebebiyle Cumhuriyet savcıları ve mahkemelerce veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri ile ilgili olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde verilir. Bu bilgiler başka herhangi bir iş ve konu için kullanılamaz.


 
Adli sicil bilgilerini talep edebilecek merci ve kişiler
Madde 6
– Adli sicil  bilgilerini, kamu kurum ve kuruluşları ile adli sicil kaydının ilgilisi talep edebilir. Özel Kanun hükümleri saklıdır.
                  Yabancı devletler tarafından istenilen bilgiler mütekabiliyet esaslarına göre verilir.

Bilgilerin gizliliği ve cezai sorumluluk
Madde 7
– Adli  sicilde  tutulan  bilgiler  gizlidir.   Bu  bilgiler  görevlilerce veya talep  üzerine alan  kurum ve kuruluşlarca açıklanamaz ve veriliş amacı dışında kullanılamaz. Bu bilgileri açıklayan  veya veriliş amacı dışında  kullananlara  altı aydan bir yıla  kadar  hapis cezası   ve  beşyüz  bin  liradan on milyon liraya  kadar ağır para cezası verilir.
                   Gizliliğe   aykırı  hareket   eden  kamu   kurum  ve   kuruluşlarındaki  görevlilere ise, Türk Ceza Kanununun memurlara dair hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Adli Sicil Bilgilerinin Adli Sicilden Çıkartılması

Adli Sicildeki kaydın çıkartılması
Madde 8
– Cezanın   çekildiği  veya  ortadan  kalktığı  veya   düştüğü  tarihten itibaren;
a)Kabahatten mahkumiyet halinde, diğer  bir  cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,
b) Zimmet,  ihtilas,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,   dolandırıcılık,  sahtecilik,  inancı kötüye  kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile  beş yıldan fazla ağır hapis  veya  hapis cezasına mahkumiyet hariç olmak üzere; beş yıl veya daha az  ağır hapis  veya  hapis  veya   ağır para cezasına mahkumiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,
c) (b)  bendindeki  silinmesi   mümkün  olmayan suçlara mahkumiyetlerin; suçu işlediği  zaman 15  yaşını  doldurmamış  olan  küçük hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,suçu işlediği zaman,15 yaşını  doldurup da  18  yaşını  doldurmamış   küçükler  hakkında    verilmesi  halinde  diğer  bir cürümden dolayı on yıl içinde,
d) (b)  bendine  göre silinmesi  mümkün  bulunan  suçlara mahkumiyetlerin; suçu işlediği  zaman 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı  iki yıl içinde, suçu işlediği zaman 15 yaşını  doldurup da  18  yaşını  doldurmamış   küçükler  hakkında    verilmesi  halinde  diğer   bir cürümden dolayı üç yıl içinde,
                  Evvelce  verilen  ceza  cinsinden  bir  cezaya  veya daha ağır bir cezaya  mahkum  olunmadığı  takdirde  ilgilinin, Cumhuriyet   Savcısının veya Adalet Bakanlığı  Adli  Sicil  ve  İstatistik  Genel Müdürlüğü- nün  talebi  üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adli sicildeki  kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş  olan  hükmün  esasen  vaki  olmamış  sayıldığı   hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu  kararların  bir örneği  Adalet  Bakanlığı   Adli  Sicil ve  İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir.
                 Kanunlarda  yapılacak  değişiklikler  sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idari nitelikte  cezaya  dönüştürülen  suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adli  Sicil  ve  İstatistik  Genel  Müdürlüğünce    re’sen  adli  sicil   kayıtlarından çıkartılır.

(11.01.2003 gün ve 24990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapan 4778 sayılı Kanunun 31. nci maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.)

MADDE 31. — Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8. - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetler on yıl içinde,

c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkûmiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı iki yıl içinde,

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adlî sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idarî nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re’sen adlî sicil kayıtlarından çıkartılır.


Ölüm ve yaş sebebiyle adli sicilden çıkarılacak ve adli sicilde muhafaza edilecek bilgiler.
Madde 9
– Ölen veya  80 yaşını tamamlamış hükümlülere ait adli sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik  Genel Müdürlüğünce merkezi, bölgesel ve mahalli adli sicilden çıkartılır.
                   Bu   Kanunun   8   inci   maddesi  ile   bu   maddeye  göre  adli  sicilden  çıkarılan  bilgilerden Anayasanın  76  ncı  maddesinde  sayılan  suçlara  ait   olanlar,  milletvekili  adaylığı  için  talep   edildiğinde verilmek üzere bilgi arşivinde muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelik
Madde 10 –
Bu Kanunun;
a) 6  ncı  maddesinde  gösterilen  adli  sicil   bilgilerinin isteniliş ve cevap verme usulleri,
b) Diğer maddelerin uygulama usul ve esasları, Adalet Bakanlığınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde çıkartılacak yönetmelikte belirlenir.

Bölgesel ve mahalli adli sicildeki atamalar
Madde 11 –
Bölgesel  ve  mahalli  adli  sicildeki  şube   müdürü, şef, sistem çözümleyicileri, programcılar, mühendisler, bilgisayar  işletmenleri, veri  hazırlama  ve    kontrol  işletmenleri,  İstatistikçiler  ve anketörler Adalet Bakanlığınca; diğer personel,bağlı olduğu Adalet Komisyonunca atanırlar.
(Mülga ikinci cümle: 18/8/1993 - KHK. - 520/7 md.)

Kaldırılan Hükümler
Madde 12 –
4664  sayılı  Adli Sicil Kanunu ile 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 –
Bu  Kanunda  öngörülen  adli  sicil   ve  istatistik  sisteminin  bütün  yurtta  kuruluşu   bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde tamamlanır.

Geçici Madde 2 –
Bu  Kanunun  yürürlüğe  girdiği  tarihte   Adalet  Bakanlığı  Adli  Sicil  ve İstatistik Genel Müdürlüğünce  toplanmış  olup, işleme  tabi  tutulan    veya  tutulamayan  adli  sicil  bilgilerinden,  bu Kanunun 8 ve 9. maddelerine göre çıkartılması gereken kayıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere bu Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayı ile teşekkül edecek komisyon tarafından adli sicilden çıkartılır.

Geçici  Madde 3 –
Ekli listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararna- menin eki (1) sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

Yürürlük
Madde 13 –
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 –
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.