TGM Sayfasından Alınmıştır Yazının orjinali için tıklayınız

 

DENİZDE CAN GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASINI

AMAÇLAYAN HABERLEŞME SİSTEMİ

GMDSS

KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE GÜVENLİK SİSTEMİ

 

1.GİRİŞ

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kurulduğu 1959 yılından bu yana denizde can güvenliğinin sağlanması ve tehlikedeki kişilere yardım konusunun önemini gözönüne alan çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarda gelişen teknolojiye uygun cihazlar kullanılarak deniz tehlike ve güvenlik sisteminin kurulması böylelikle, denizde can güvenliğini tehlikeye düşürücü şartların en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

1979 yılında Uluslararası Deniz Arama ve Kurtarma Konferansında benimsenerek kabul edilen Arama ve Kurtarma (SAR-Search and Rescue)Sözleşmesi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nun, denizden gelecek tehlike uyarılarının kısa sürede işleme konularak arama ve kurtarma çalışmalarının etkin hale getirilmesi için, denizdeki haberleşme imkânlarını geliştirecek çalışmalarda bulunmasını öngörmüştür.

SAR Sözleşmesini gözönüne alan IMO, Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşmesinde özellikle Denizde Can Güvenliği (Solas-74) Sözleşmesinin Telsiz Telgraf ve Telsiz Techizatları ile ilgili IV. bölümünün değiştirilip, gelişen teknolojiye uygun cihazlar kullanılarak arama ve kurtarma alt yapı tesisleri ile koordineli çalışacak tehlike ve güvenlik haberleşmesi düzenlemelerinin yeniden yapılandırılması ve yeni bir küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi (Global Maritime Distress and Safety System-GMDSS) oluşturulmasını kararlaştırmıştır.

II. MEVCUT SİSTEM SOLAS- 74 VE DEZAVANTAJLARI

SOLAS-74 Denizde Can Güvenliği Sözleşmesine göre, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından tahsis edilmiş tehlike ve emniyet frekanslarında nöbet dinlemesi yapmak üzere gemilerin gross tonajlarına göre telsiz techizatları ile donatılmaları gerekmekte olup, telsiz cihazları 100-150 deniz mili mesafe kapasiteli bulunmaktadır. Tehlikedeki bir gemi, denize düşmüş bir uçak ve can kurtarma aracı tarafından yayınlanan tehlike uyarısını alan denizdeki herhangi bir geminin, tehlikedeki kişilere doğru tüm hızı ile hareket ederken olay mahalline yakın diğer gemilere haber ileterek yardıma çağırması mevcut tehlike ve güvenlik sisteminin gemi-gemi operasyonlarına dayandığını göstermektedir.

Tehlike uyarılarını göndermek için; 1600 gross tonajın üzerindeki yük gemileri ile tüm yolcu gemilerinin 500 kHz de çalışan telsiz telgraf techizatı, 300-1600 gross tonaj arasındaki yük gemisi ile gene tüm yolcu gemilerinin 2182 kHz ve 156.8 MHz'de çalışan telsiz telefon techizatı ile donatılmaları esasını içeren SOLAS-74 Sözleşmesi, kısa mesafe haberleşmelerinde kullanılan orta frekans (MF) 300-3000 kHz bandı ile çok yüksek frekans (VHF) 30-300 MHz bandı techizatlarını mecburiyet kapsamına almıştır. Tehlike uyarıları için uzak mesafe telsiz frekanslarının tahsis edilmemiş olması, bir çok gemide uzak mesafe haberleşmesinde kullanılan yüksek frekans (HF) telsiz cihazları bulunmasına rağmen tehlike uyarılarının alınması ve gönderilmesinde etkin bir rol oynamamaktadır.

Öte yandan, tehlike uyarıları verilmesinde manuel (el ile) çalışma çok ani tehlikelerde etkin bir tehlike uyarısı yapmaya yeterli olmadığı gibi, tehlike uyarılarının kulakla dinlenmesi nedeniyle, uyarıların alınması istenildiği gibi gerçekleşmemektedir.

III. GMDSS VE AVANTAJLARI

Uydu haberleşmesinin, sayısal seçmeli çağrı (DSC) sisteminin ve Darband Direk Yazmalı Telgraf (teleks) (NBDP) teknikleri de dahil olmak üzere modern teknolojinin getirmiş olduğu avantajlar nedeniyle, tehlike uyarılarının gönderilmesinin ve alınmasının otomatik olarak gerçekleştiği Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sisteminde (GMDSS) gemilerin bulundukları bölge ve meteorolojik şartlar haberleşmesinin gerçekleşmesine engel teşkil etmeyecektir.

Sistemin çalışma şeması (Şekil -1 )'de verilmiş olup, bir geminin tehlike uyarısı, çok kısa bir zaman süresin de kıyıdaki arama ve kurtarma yetkilileri, tehlikedeki gemiye yardım edebilecek yakınlıktaki gemi ve gemiler tarafından doğru olarak alınarak işleme konulacak ve gerekli arama ve kurtarma çalışmaları başlatılacaktır. Sistemin bünyesinde ivedilik ve güvenlik haberleşmesi, seyrüsefer ve meteorolojik uyarılar dahil olmak üzere deniz güvenliği bilgilerinin yayınlanması ve rutin  haberleşme hizmetleri de yer almaktadır.

Gemilerin gross tonajlarına göre bulundurmak zorunda oldukları telsiz techizatları GMDSS'de gemilerin gidecekleri deniz alanları dikkate alınarak değerlendirilecek, VHF kıyı istasyonlarının kaplama alanındaki gemiler A1 bölgesi telsiz techizatı , MF kıyı istasyonlarının kaplama alanındaki gemiler A2 bölgesi telsiz techizatı, INMARSAT kaplama alanındaki gemiler A3 bölgesi telsiz techizatı ve bunların dışında kalan bölgelerde seyahat eden gemiler A4 bölgesi telsiz techizatı ile techiz edileceklerdir. Kısacası GMDSS, dünya denizlerinde nerede olursa olsun bir geminin tehlike ve acil hal haberleşmesini % 100 emniyetle yapabileceği bir sistem olarak öngörülmektedir.

Ülkemizde, sahil istasyonları ile birlikte GMDSS sistemi için öngörülen hususlar TGM'ce gemilerde ve Türk Telekom A.Ş.   Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş olup, IMO kararları çerçevesinde altyapı tesisleri devreye girmiş ve hizmete sunulmaya devam edilmektedir.

 

Şekil-1 GMDSS Sisteminin Çalışma Şeması

 

IV. GMDSS SİSTEMİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR

1. Hangi Gemiler GMDSS Yükümlülüklerine Tabidir?

Uluslararası sefer yapan,300 grosston ve üzeri yük gemileri ile 12 ve daha fazla yolcu taşıyabilen bütün yolcu gemileri,

2. GMDSS gereklerini yerine getirmek için hangi tarihler belirlenmiştir?

1 Ağustos 1993 tarihinden itibaren  bütün gemilerin NAVTEX alıcısı ve uydu EPIRB cihazı bulundurulması gerekmektedir.

1 Şubat 1995 tarihi ve sonrasında denize indirilen gemiler GMDSS gereklerini yerine getireceklerdir.       

1 Şubat 1999 tarihinden sonra bütün gemiler GMDSS gereklerini yerine getireceklerdir,

3. GMDSS içerisinde hangi servisler kullanılarak haberleşme yapılabilir?

a) Deniz-Mobil uydu servisi içinde ekvatoral yörüngeli INMARSAT uyduları ile,

b) Deniz Mobil uydu servisi içinde kutbi yörüngeli COSPAT-SARSAT uyduları ile,

c) Deniz mobil servisi içinde 156-174 MHz VHF bandı ile,

d)Deniz mobil servisi içinde 4000-27500 kHz HF bandı ile

e) Deniz-mobil servisi içinde 415-535 kHz MF bandı

A1:  En  az  bir VHF kıyı istasyonu tarafından kaplanan ve VHF/DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanı,

A2 : A1 deniz  alanının ötesinde, en az bir MF kıyı istasyonu tarafından kaplanan ve MF/DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanı,

A3 : A1 ve A2 deniz alanlarının ötesinde INMARSAT uyduları tarafından kaplanan deniz alanı,

A4 : A1, A2 ve A3 deniz alanı dışındaki alan demektir.

5. A1 , A2, A3 ve A4 deniz alanları nasıl belirlenecek?

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından üye ülkelere sirküle edilen ve Master Plan diye adlandırılan formlar doldurularak IMO sekreteryasına ulaştırılmaktadır. Bu formlarda üye ülkeler GMDSS  sistemi içerisinde hizmete verecekleri VHF/DSC ve MF/DSC  istasyonlarının deniz kaplama alanlarını hesaplayarak harita üzerinde belirlemektedirler.

Tüm üye ülkelerin formları birlikte değerlendirilmek suretiyle bütün denizlerde A1 ve A2 kaplama alanları belirlenecektir. Bir ülkenin A2 olarak belirlediği deniz alanı başka bir ülkenin A1 sahasına giriyor ise bu deniz alanı A1 olarak kaydedilecektir. Örneğin, ülkemiz tarafından Ege denizinin hemen hemen yarısına kadar VHF kıyı istasyonları ile A1 kaplama alanı yaratılmış olmasına ve Türkiye için Ege denizinin bu alanının ötesindeki bölüm A2 olması gerekirken, Ege denizindeki diğer VHF istasyonları sayesinde Ege'nin tamamı A1 kaplama alanı olarak yer alacaktır. Ancak A1, A2 deniz sahaları yaratmak, ülkelerde kurulacak DSC'li VHF ve MF istasyonlarına bağlı olduğundan; bu tür istasyonlar kurmayan ülkelerin kıyısından 1-2 mil açığı bile A3 deniz sahası olacaktır. Bu nedenle Şubat 1999 tarihi itibariyle, Akdeniz'de Afrika kıyılarından bir kısmı A3 deniz alanı olmaktadır. A1 ve A2 ile kaplanamayan deniz alanları ekvatoral yörüngeli INMARSAT uyduları ile kaplanacak ve bu deniz alanı 70° Kuzey ve 70° Güney enlemlerine kadar uzanacak olup, A3 deniz alanını belirleyecektir. 70° Kuzey ve 70° Güney enlemleri dışında kalan deniz alanları A4 diye adlandırılacak ve Kutbi yörüngeli COSPAS-SARSAT uyduları ile kaplanacaktır,

6. A3 Deniz alanlarında Standart -A, Standart-B  veya Standart -C tipi gemi yer istasyonu bulundurmak mecburi midir?

TABLO-2'de görüleceği üzere, A3 deniz alanlarında MF/HF telsiz tesisatları ile gerekli şartların sağlanması halinde gemi yer istasyonu bulundurulmayabilir.

7. GMDSS sisteminde hangi frekanslarda nöbet tutulacaktır ?

a) VHF/DSC 70. kanal (156.525 MHz)'da

b) Tehlike ve Güvenlik DSC frekansı 2.187.5 kHz'de

c) INMARSAT SES ve EGC alıcı özelliği ile

d) 4.207.5 kHz, 6.312 kHz, 8.414.5 kHz, 12.577 kHz

ve 16.804.5 kHz HF/DSC frekansları ile

e) 1 Şubat 1999 tarihinden sonra, 500 kHz tehlike frekansından morse-telgraf kullanılarak ve 2182 kHz tehlike frekansından radyo telefon kullanılarak  yapılan tehlike çağrılarının dinleme zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Ancak Türk Telekom tarafından bu iki frekansın dinlenmesine bir süre daha devam edilecektir.

8. GMDSS sisteminde gemide hangi nitelikte telsiz operatörü bulunacaktır? Bunların ehliyet türleri ne olacaktır?

GMDSS techizatları bulunan bir gemide mutlaka bu techizatları kullanacak personelin bulunması gerekmektedir. Uluslararası   Telsiz kurallarına (ITU/BR-RR)'na göre bu personel;

a) Birinci sınıf Telsiz Elektronik Operatörü,

b) İkinci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü,

c) Genel Operatör,

d) Tahditli operatör,

ehliyatnamelerinden birine sahip olacak ve geminin seyahat  edeceği bölgeye göre tespit edilecektir.

9. GMDSS sisteminde cihaz yedeklenmesi (dublikasyon) mecburi midir?

GMDSS sisteminde cihaz yedeklenmesi mecburi değildir. Ancak, A1 ve A2 bölgelerinde seyreden gemilerde cihaz yedeklenmesi, kıyıda bakım ve denizde bakım seçeneklerinden biri, A3 ve A4 bölgelerinde seyreden gemilerde en az ikisi şartının yerine getirilmesi gerekmektedir.

10. GMDSS sisteminde geminin seyahat edeceği bölgeye göre telsiz operatörü  nasıl belirlenecektir?

GMDSS sisteminde gemilerin seyahat edecekleri A1 , A2, A3 ve A4 bölgelerine göre telsiz operatörü bulundurmaları gerekmekte olup ehliyet türleri TABLO-1'de gösterilmiştir.

 

11. GMDSS telsiz cihazlarının kıyıda bakım ve   denizde bakımı nasıl sağlanacaktır?

Kıyıda bakım, kıyıda kurulacak ve yetkili telsiz bakım servisleri tarafından sağlanacaktır.

Denizde bakım, gemide bulunacak birinci veya ikinci sınıf telsiz elektronik operatörü tarafından sağlanacaktır.

EHLİYET TÜRÜ

BÖLGE

BİRİNCİ SINIF REO İKİNCİ SINIF REO GENEL OPERATÖR TAHDİTLİ OPERETÖR
A1 (VHF İSTASYONLARININ MENZİLİ; KIYIDAN 20-30 MİL) X veya X veya X veya X
A2 (MF İSTASYONLARININ MENZİLİ; KIYIDAN 100 MİL) X veya X veya X
A3 (İNMARSAT UYDU KAPLAMA ALANI 70°N 70°S ENLEMLERİ) X veya X veya X*  
A4 (A1,A2,A3 BÖLGELERİ DIŞINDA KALAN BÖLGE) X veya X veya X*  

 

(REO : Telsiz Elektronik Operatörü)

TABLO-1: GMDSS Sisteminde Telsiz Operatörlerinin Bölgelere Göre Bulundurma Şeması

(*) A3 veya A4 bölgelerinde seyahat eden gemilerde cihaz yedeklemesi ve kıyıda bakım metodlarının seçilmesi halinde

 

 

12. GMDSS sisteminde mecburi telsiz techizatları nedir?

GMDSS sisteminde gemilerin gidecekleri deniz bölgelerine göre bulundurmak zorunda oldukları telsiz techizatları TABLO-2'de verilmiş olup, bu tabloya göre sadeleştirilmiş techizatın dökümü ise TABLO-3'dedir.

 

  1 2 3 4 5 6 7        8                        9
TECHİZAT

 

 

BÖLGE

VHF   İST.  (SES+DCS KABİLİY.) MF TELSİZ İSTASYONU (SES+DCS KABİLİYETLİ) MF/HF TELSİZ İSTASYONU (SES+DSC   +NBDP K.Lİ) NAVTEX ALICISI İNMARSAT GEMİ-YER İSTASYONU (STANDART-A VEYA STANDART-B VEYA STANDART-C) 406 MHz VEYA 1.6 GHz UYDU EPIRB VERİCİSİ) VHF- EPIRB VERİCİSİ

CAN KURTARMA ARACI

RADAR TRANSPD. *(9GHz) SU GEÇİRMEZ VHF** EL TELSİZİ
A1 BÖLGESİ X        X    X
(7.madde ile alternatifl
X
(6.madde ile alternatifli)
X X
A2 BÖLGESİ X X     X    X   X X
A3 BÖLGESİ X X
(Eğer 3. Madde bulunmuyorsa
X
(5. Madde ile alternatifli)
X X
(3.madde ile alternatifli)
X    X X
A4 BÖLGESİ X      X X X
(Sadece 406 MHz Uydu- EPIRB)
X X

TABLO-2 GMDSS SİSTEMİNDE GEREKLİ TELSİZ TECHİZATI

* 300-500 Grosston arasındaki gemilerde en az bir, 500 Grosstondan büyük gemilerde en az iki tane 
*300-500 Grosston arasındaki gemilerde en az iki, 500 Grosstondan büyük gemilerde en az üç tane
belirtilen cihazın bulunması gerekmektedir.

A1 BÖLGESİ

a) VHF TELSİZ CİHAZI: ( 70'nci  Kanalda sayısal seçmeli çağrı kabiliyetli (DSC) mevcut  cihazlara DSC kabiliyeti eklenerek kullanılabilir.)

b) Navtex hizmeti verilen deniz alanlarında kullanılmak üzere NAVTEX ALICISI : Navtex hizmeti verilmeyen deniz alanlarında ya bir INMARSAT Genişletilmiş Grup Çağrı (EGC)  alıcısı ya da eğer hizmet veriliyor ise bir HF Dar Band   direk yazmalı (NBDB) alıcısı.

c) 9 GHz RADAR VERİCİSİ (TRANSPONDER): (300-500 Gross ton arasındaki gemilerde en az bir, 500 Gross tondan büyük gemilerde en az iki tane)

d) SU GEÇİRMEZ VHF EL TELSİZİ :  ( 300-500 Gross ton arasındaki gemilerde en az iki, 500 Gross tondan büyük gemilerde en az üç tane)

e) Tehlike yeri gösterir telsiz vericisi (EPIRB): VHF-EPIRB (Sadece A1 Bölgesi için) veya L-Band (1.6 GHz) INMARSAT-EPIRB veya 406 MHz COSPAS-SARSAT-EPIRB

A1 VE A2  BÖLGESİ:

A1 BÖLGESİNDEKİLERE İLAVETEN

a) MF TELSİZ CİHAZI(DSC kabiliyetli)

A1,A2 VE A3 BÖLGESİ:

A1 ve A2  BÖLGESİNDEKİLERE İLAVETEN;

BİR INMARSAT GEMİ İSTASYONU (STANDART-A, STANDART-B VEYA STANDART-C tipi ) veya ,

MF-HF TELSİZ CİHAZI(DSC VE NBDP kabiliyetli)

A1,A2, A3 ve A4  BÖLGESİ:

A1 ve A2 BÖLGELERİNDEKİLERE İLAVETEN 

MF-HF TELSİZ CİHAZI (DSC ve NBDP kabiliyetli)

NOT: Bu bölgede kullanılan UYDU EPIRB cihazının 406 MHz COSPAS-SARSAT-EPIRB olması gerekmektedir.

 

TABLO-3 GMDSS Sisteminde gerekli telsiz techizatının sadeleştirilmiş dökümü.      

 

ULUSLARARASI VE MİLLİ SAHADA KULLANILACAK GMDSS TEHLİKE , EMNİYET,

ÇAĞRI VE ARAMA / KURTARMA FREKANSLARI

(DISTRESS , SAFETY AND CALLING / SEARCH AND RESCUE (SAR) )

FREKANS DEĞERİ

MODÜLASYON VE YAYIN TİPİ

KULLANMA MAKSADI VE YERİ

AÇIKLAMALAR

490 kHz FM, NBDP METEOROLOJİK VE SEYRÜSEFER BİLGİ İKAZLARI - (KIYI-GEMİ) MİLLİ
NAVTEX YAYINLARINA İLAVETEN GEREKTİĞİNDE MİLLİ DİLDE YAYIN YAPILMAK ÜZERE AYRILMIŞTIR.
518 kHz FM,NBDP METEOROLOJİK VE SEYRÜSEFER BİLGİ İKAZLARI VE GEMİLERE ACİL BİLGİ AKTARIMI-NAVTEX DENİZ-    ( KIYI - GEMİ )-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ ANTALYA, İSTANBUL, İZMİR, SAMSUN VE KKTC GİRNE NAVTEX İSTASYONLARINDAN " BROADCAST" OLARAK YAPILIR.
2174.5 kHz FM,NBDP TEHLİKE VE EMNİYET DENİZ-(GEMİ-KIYI)-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
2182 kHz AM,TELSİZ TELEFON TEHLİKE VE EMNİYET   DENİZ-(GEMİ-KIYI)-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ (J3E EMİSYONUNDA KULLANILACAK)
2187.5 kHz AM,DSC TEHLİKE VE EMNİYET DENİZ-( KIYI -GEMİ)-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
3023 kHz AM,TELSİZ TELEFON ARAMA VE KURTARMA (SAR) DENİZ-GMDSS-HAVA-KARA ULUSLARARASI-MİLLİ
4125 kHz AM,TELSİZ TELEFON TEHLİKE VE EMNİYET DENİZ-(GEMİ-KIYI)-GMDSS HAVA-SAR ULUSLARARASI-MİLLİ
4177.5 kHz FM,NBDP TEHLİKE VE EMNİYET DENİZ-(KIYI-GEMİ)-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
4207.5 kHz AM, DSC TEHLİKE VE EMNİYET DENİZ-( KIYI-GEMİ )-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
4209,5 kHz FM, NBDP METEOROLOJİK VE SEYRÜSEFER BİLGİ İKAZLARI -NAVTEX -DENİZ-  ( KIYI-GEMİ )-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
4210 kHz FM, NBDP DENİZ GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ (MSI) - DENİZ  - (KIYI-GEMİ) - GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
5680 kHz AM,TELSİZ TELEFON ARAMA VE KURTARMA DENİZ-GMDSS-HAVA-KARA ULUSLARARASI-MİLLİ
6215 kHz AM,TELSİZ TELEFON TEHLİKE VE EMNİYET DENİZ-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
6268 kHz FM,NBDP TEHLİKE VE EMNİYET DENİZ - ( KIYI - GEMİ) -GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
6312 kHz FM, DSC TEHLİKE VE EMNİYET-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
6314 kHz FM,NBDP DENİZ GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ (MSI) - (KIYI-GEMİ)   - GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
8291 kHz AM,TELSİZ TELEFON TEHLİKE VE EMNİYET-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
8376.5 kHz FM,NBDP TEHLİKE VE EMNİYET DENİZ (KIYI - GEMİ)-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
8414.5 kHz AM, DSC TEHLİKE VE EMNİYET-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
8416.5 kHz FM , NBDP DENİZ GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ (MSI) - ( KIYI - GEMİ )  - GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
12290 kHz AM,TELSİZ TELEFON TEHLİKE VE EMNİYET-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
12520 kHz FM,NBDP TEHLİKE VE EMNİYET -GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
12577 kHz AM, DSC TEHLİKE VE EMNİYET-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
12579 kHz FM , NBDP DENİZ GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ (MSI) - (KIYI-GEMİ)   - GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
16420 kHz AM,TELSİZ TELEFON TEHLİKE VE EMNİYET -GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
16695 kHz FM,NBDP TEHLİKE VE EMNİYET-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
16804.5 kHz AM, DSC TEHLİKE VE EMNİYET-GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
16806.5 kHz FM , NBDP DENİZ GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ (MSI) - ( KIYI - GEMİ ) - GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
19680.5 kHz FM, NBDP DENİZ GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ (MSI) - ( KIYI - GEMİ ) - GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
22376 kHz FM, NBDP DENİZ GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ (MSI) - ( KIYI - GEMİ ) - GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
26100.5 kHz FM, NBDP DENİZ GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ (MSI) - ( KIYI - GEMİ ) - GMDSS ULUSLARARASI-MİLLİ
121.500 MHz AM,TELSİZ TELEFON ACİL YARDIM VE İVEDİLİK DENİZ -GMDSS - HAVA ULUSLARARASI-MİLLİ
123.100 MHz AM,TELSİZ TELEFON ACİL YARDIM VE İVEDİLİK DENİZ-GMDSS - HAVA ULUSLARARASI-MİLLİ
156.300 MHz FM,TELSİZ TELEFON ARAMA VE KURTARMA DENİZ-GMDSS-HAVA  (6.Kanal-App/18) ULUSLARARASI-MİLLİ G3E EMİSYONUNDA KULLANILACAK.
156.375 MHz FM,TELSİZ TELEFON METEOROLOJİ KANALI DENİZ (67.Kanal-App/18) ULUSLARARASI-MİLLİ
156.525 MHz FM,DSC TEHLİKE, İVEDİLİK, EMNİYET, ÖZEL ÇAĞRI KANALI  DENİZ-GMDSS (70.Kanal-App/18) ULUSLARARASI-MİLLİ
156.650 MHz FM,TELSİZ TELEFON SEYİR GÜVENLİĞİ DENİZ-GMDSS-HAVA      (13. Kanal-App/18) - ( GEMİ - GEMİ ) ULUSLARARASI-MİLLİ
156.800 MHz AM,TELSİZ TELEFON TEHLİKE VE EMNİYET DENİZ-GMDSS-HAVA      (16. Kanal-App/18) ULUSLARARASI-MİLLİ
406-406.1 MHz FM,TLF DATA ACİL YARDIM UYDU EPIRB COSPAS-SARSAT (Earth to Space) ULUSLARARASI-MİLLİ
1530-1544 MHz FM,TLF DATA TEHLİKE/EMNİYET                   ( Space to Earth) ULUSLARARASI-MİLLİ
1544-1545 MHz FM,TLF DATA TEHLİKE/EMNİYET                   ( Space to Earth) ULUSLARARASI-MİLLİ
1626.5-1645.5 MHz FM,TLF DATA TEHLİKE/EMNİYET (Earth to Space) ULUSLARARASI-MİLLİ
1645.5-1646.5 MHz FM,FSK,        TLF DATA TEHLİKE-EMNİYET L BAND EPIRB INMARSAT ULUSLARARASI-MİLLİ
9200-9500 MHz FM,PULSE ARAMA VE KURTARMA (SAR) RADAR VERİCİSİ ULUSLARARASI-MİLLİ

 

AÇIKLAMALAR :
NBDP : NARROW BAND DIRECT PRINTING (DAR BAND DOĞRUDAN YAZMALI           TELGRAF)(TELEKS)
DSC : DIGITAL SELECTIVE CALLING (SAYISAL SEÇMELİ ÇAĞRI)
AM : AMPLITUDE MODULATION  (GENLİK MODÜLASYONU)
FM : FREQUENCY MODULATION  (FREKANS MODÜLASYONU)
PM : PULSE MODULATION (PALS MODÜLASYONU)
EPIRB : EMERGENCY POSITION-INDICATING RADIO BEACONS (ACİL  YER BELİRLEYİCİ TELSİZ VERİCİSİ)

Resim-1- NAVTEX ALICISI

 

13. GMDSS sisteminde kullanılan telsiz cihazlarının özellikleri ve kullanma amaçları nelerdir?

NAVTEX ALICISI: Dar bandlı direk yazmalı telgraf sistemi (telex) ile gemilere kıyıdaki istasyonlar tarafından gönderilen, seyrüsefer uyarıların, meteorolojik malumatın, arama ve kurtarma alarmlarının, buz raporlarının v.b. otomatik olarak alınmasını sağlayan bir cihazdır. (Resim 1) Radyotelgraf MF bandında kıyı istasyonları tarafından yapılan Navtex yayınları 518 kHz frekansındadır. Halen ülkemizde 4 adet ve KKTC'de 1 adet Navtex istasyonu işletmede olup, bunların adları ve yayın saatleri;

 

NAVTEX  İSTASYONLARIMIZ :

İstasyonun adı Yayın Saatleri (UTC)

   

Tanıtım  Karakteri

İstanbul  Radyo 00.30, 04.30, 08.30, 12.30, 16.30, 20.30  D
Samsun Radyo 00.40, 04.40, 08.40, 12.40, 16.40, 20.40 E
Antalya Radyo 00.50, 04.50, 08.50, 12.50, 16.50, 20.50,     F
İzmir Radyo 01.20, 05.20, 09.20, 13.20,1 7.20, 21 .20,  İ
Girne Radyo 01.00, 05.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21 .00, G

                                                                             

Bu istasyonlar tarafından her 4 saatte bir 10 dakika süre ile İngilizce olarak yapılan yayınlar mesaj uzunluklarına göre 10 dakikayı doldurmadığı takdirde kalan süre içerisinde Türkçe olarak tekrarlanmaktadır. Navtex alıcıları tam otomatik olarak çalışmakta ve geminin gideceği deniz alanı ile ilgili yayın yapan Navtex istasyonundan gönderilecek bilgileri almaktadır. Öte yandan cihaz, yayının formatına (şekline) göre istenmeyen tip yayınları almamaktadır. HF bandında Navtex hizmeti verilme çalışmaları devam etmekte olup, Navtex hizmetinin verilmediği deniz alanlarında INMARSAT uyduları vasıtasıyla çalışan EGC (Genişletilmiş Grup Çağrı) alıcıları benzer işlevi görmektedir. (Resim 2)

Resim-2- Genişletilmiş Grup çağrı (EGC) Alıcısı

 

GEMİ YER İSTASYONU (SES):

70° Kuzey ve 70° Güney enlemleri arasında bulunan ve A3 bölgesi olarak tarif edilen deniz alanlarında seyreden gemilere hizmet vermesi amacıyla ekvatoral yörüngeli olarak yerden yaklaşık 36.000 km uzaklığa yerleştirilen ve INMARSAT tarafından hizmete verilen uydular vasıtasıyla haberleşmeye imkan sağlıyan cihazlara gemi yer istasyonu denilmektedir. Standart - A tipi  (Resim -3) ve Standart B cihazlarla ; telefon, telex, faks ve data hizmetleri, Standart-C (Resim -4) tipi cihazlarla; telex ve data haberleşmesi yapılabilmektedir. A3 bölgesinde seyahat eden gemilerde MF/HF telsiz techizatlarıyla alternatifli olarak bulundurma mecburiyeti olan gemi yer istasyonlarından; yük gemilerine, Standart-A'ya göre ucuzluğu bakımından Standart-C tipi olanlar tavsiye edilir.Ülkemizin de üyesi bulunduğu INMARSAT'a üye ülkeler tarafindan işletilen CES (kıyı yer istasyonları) vasıtasıyla yüzdeyüz güvenli tehlike ve güvenlik haberleşmesi yapılabildiği gibi rutin haberleşmelerde bu yolla sağlanabilmekte olup, ATA-1 ;ve ATA-2 adlı kıyı yer istasyonlanmız Türk Telekom A.Ş. tarafından işletilmektedir. Standart A ve Standart-C tipi gemi yer istasyonlarına ilave edilecek DMG (tehlike mesajı üreteci) ile tehlike uyarıları detaylı olarak kıyıdaki istasyonlara aktarılabileceği gibi , Navtex hizmeti verilmeyen deniz alanlarında kullanılabilecek EGC (Genişletilmiş Grup Çağrı) alıcıları ile navigasyon uyarıları, meteorolojik malumat, hava raporları ve diğer ivedi bilgiler (ticari mesajlar, günlük gazete haberleri vb.) alınabilmektedir.

                             

Resim-3 INMARSAT-A Gemi Yer İstasyonu(SES)     Resim-4 İNMARSAT C Tipi Gemi yer istasyonları

 

UYDU EPIRB:

Ekvatoral yörüngeli INMARSAT uyduları ile kutbi yörüngeli COSPAS-SARSAT uyduları vasıtasıyla çalışan UYDU EPIRB'Ieri genel olarak can kurtarma araçlarına monteli  olarak bulunabileceği gibi, gemiye de monte edilebilir.Halen mevcut 2182 kHz orta dalga radyo telefon tehlike frekansında çalışan EPIRB'ler  121.5 MHz ve 243 MHz frekanslarında çalışan VHF-EPIRB'larla birlikte kullanılmaktadır. Ikinci bir alarm sinyali yayınlama yöntemi olan uydu EPIRB'lar kısa bir tehlike alarmının bile gönderilmesinin mümkün olamıyacağı örneğin, geminin ani su alıp batması, ya da yangın sonucu telsiz tesisatının büyük ölçüde hasara uğraması vb durumlarda kullanılabileceği gibi, gemi mürettebatı ve yolcuların can kurtarma araçlarına alınarak tehlikedeki gemiyi terk durumlarında da   kullanılabilirler. Batan bir gemide, monte edildiği yerden ayrılabilme ve su üstünde kalabilme özelliğine sahip EPIRB cihazları otomatik olarak da çalışarak tehlikedeki geminin tipini, gemiden ayrıldığı zamanı, hızını, rotasını ve bazı durumlarda tehlikenin cinsini içeren hafızasına depolanmış bilgileri uydular vasıtasıyla yayınlayarak kıyıdaki arama ve kurtarma merkezlerini harekete geçirebilir. 406 MHz'de çalışan COSPAS SARSAT UYDU EPIRB cihazları (Reslm-6) tüm dünya denizlerinde , 1.6 GHZ'de INMARSAT UYDU EPIRB cihazlar (Resim-5) A1 , A2 ve A3 deniz alanlarında çalışabilmektedir.

                                

                                            

 

RADAR TRANSPONDERI:

Herhangi bir nedenle gemiyi terk ederek can kurtarma araçlarına binen mürettebat ve yolcuların aranması ve kurtarılması çalışmalarında (Resim-7) kullanılması planlanan radar transponderleri, 9 GHz bandında çalışan gemi ve uçak radar sinyallerine cevap verecek şekilde techiz edilmiş olup, gemi ve uçak radarlarında bu amaçla herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur.Suya düştüğü zaman otomatik olarak çalışma özelliğine sahip radar transponderleri EPIRB cihazlarına da monte edilebilir ve bir cankurtarma aracının yerinin bulunması amacıyla  radar ekranlarında ses ve görüntü veren sinyaller oluşturur.

NBDP:Sahil istasyonları tarafından gemilere meteorolojik ve seyrüsefer uyarıların gönderilmesi (NAVTEX) ve tehlike ve emniyet haberleşmesinde kullanılan  dar band doğrudan yazan telgraf, yani telex anlamına gelir.

                                      

  

Resim-7 9 GHz Arama ve Kurtarma Radar Transponderi (SART)