ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦ.& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αθήνα 26 Φεβ 98

ΑΡ.ΠΡΩΤ : 53678/Β/1099

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ: ΣΥΓΓΡΟΥ-49 ΑΘΗΝΑ 11780
Πληροφορίες: Z.Τράμπαρης Τηλέφωνο: 9215359

ΘΕΜΑ: Προσωρινή μη αποκλειστική εκχώρηση Υποζώνης 50-52 ΜΗΖ σε ραδιοερασιτέχνες.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1244/78 και του Π.Δ.271/76 "περί λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου".
2. Τον Ελληνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών .(παράγραφος 37Β του παραρτήματος)
3. Την Φ.237.47/165390/Σ.127/9-2-98 σύμφωνη γνώμη του ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ/Δ'
4. Την υπουργική απόφαση 36500/374/28-11-95 "μεταβίβαση αρμοδιοτήτων"όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 12358/149/13-5-96.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Πέραν των υπηρεσιών που προβλέπονται από τον Ελληνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων για την υποζώνη 50-52 ΜΗz, εγκρίνουμε την λειτουργία σταθμών και της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη στην υποζώνη αυτή.
2. Η λειτουργία των σταθμών στην παραπάνω υποζώνη πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις.

ΣΚΟΠΟΣ
Η εκχώρηση αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την πειραματική μελέτη των χαρακτηριστικών της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην υποζώνη αυτή. Κάθε άλλη χρήση πέρα από αυτή δεν επιτρέπεται.

ΕΚΘΕΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ
Οι ραδιοερασιτέχνες που θα χρησιμοποιούν την υπόψη ζώνη, υποχρεούνται να υποβάλουν στο τέλος κάθε έτους Έκθεση Μελέτη σχετικά με την διάδοση στην υπόψη υποζώνη.
Αυτή η Έκθεση που θα περιλαμβάνει αποτελέσματα και συμπεράσματα από τις επαφές που θα έχουν πραγματοποιηθεί, θα υποβάλλεται στο ΓΕΕΘΑ (Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής).
Αντίγραφα των ημερολογίων δεν μπορούν να θεωρηθούν ως Έκθεση-Μελέτη και κατά συνέπεια δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε ξεχωριστό σημείο στην Έκθεση θα αναφέρονται ευκρινώς οι Ελληνικοί Ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί που ακούστηκαν.
Οι παραπάνω εκθέσεις μπορούν να γίνονται είτε από μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες είτε από ομάδες ραδιοερασιτεχνών τα μέλη των οποίων θα πρέπει να συνυπογράφουν την έκθεση.

ΤΥΠΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επιτρεπόμενοι Τύποι εκπομπής: Α1Α, J3E, J2B, F2B, J2D, F2D. Αποκλείεται η χρήση F3E, εκτός περιόδων έκτακτης ανάγκης και κινδύνου που αφορά άμεση ασφάλεια ζωής και αγαθών. Κατά τα λοιπά οι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους και περιορισμούς των ραδιοερασιτεχνικών αδειών τους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η λειτουργία των σταθμών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη θα είναι σε δευτερεύουσα βάση (δηλαδή σε βάση μη παρεμβολής και χωρίς προστασία στη λήψη), ενώ όποτε απαιτηθεί από την αρμόδια διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ η ανάκληση της υπόψη εκχώρησης θα είναι άμεση.
Η παραβίαση των παραπάνω, θα συνεπάγεται άμεση ανάκληση της άδειας αυτής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ