جماعة هواة اللاسلكي

Egypt- Amateurs Radio Assembly

( E-ARA )

Members of the Board

 

President: SU1ER “Ezzat Sayed Ramadan

             Mobile Tel. +(20)12-133 77 10  ,   Home Tel.  +(20) 2- 271 43 57

             E-Mail: EzzatSayed@menanet.net  &   su1er@idsc.net.eg 

             Home Page: www.qsl.net/su1er & www.uksmg.org/egypt.htm

 

Vice-President: SU1GS “Greiss Sobhi Greiss

           Mobile Tel. +(20) 10-145 22 42  ,    Home Tel.  +(20) 2- 344 68 27

           E-Mail: su1gs@hotmail.com

 

Gen. Secretary: SU1KM “Mohammed Hasab-Allah Al-Kafrawi

Mobile Tel.  +(20) 12-210 60 00  ,  Fax: +(20) 2-305 55 45

            E-Mail: su1km@link.net

 

WARC Manager: SU1HN “Hamed Nassar Dr.

             Mobile Tel.  +(20)10- 154 48 38  ,   Home Tel.  +(20) 2-75 46 43

             E-Mail: su1hn@hotmail.com

            

Award manager: SU1JR “Jamal Al-Refaie

             Tel. +(965) 966 4747   ,   Fax. +(965) 252 1707

             E-Mail: ggcjr@hotmail.com

 

VHF & Monitoring  Coordinator: SU1SA “Sayed Abdel-Samie

             Mobile Tel.  +(20)10- 390 64 78   ,   Home Tel.   +(20) 2-491 9844

             E-Mail: su1sa@hotmail.com

 

Internet Coordinator : SU1KA “Karim Abul-Ela

             Mobile Tel.  +(20)10- 105 40 40   ,    Home Tel.   +(20) 2-382 84 36

             E-Mail: karim@lords.com 

 

Regions Coordinator: SU3AM “Ahmed Al-Saghir

             Mobile Tel. +(20)12- 763 59 76   ,   Home Tel.  +(20) 66-40 80 38

             E-Mail:   su3am@nilesat.net 

 

IARU Liaison Officer: To the president  SU1ER

 

Treasurer: To the vice-president  SU1GS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Egyptian Radio Amateurs 's QSL Info.*

 

      SU0ARA      EGY- RADIO CLUB STATION ( QSL DIRECT VIA SU1ER )

      SU1AA        IMAN LOUTFY   “QSL DIRECT  VIA SU1AL

      SU1AB        AMMAL LOUTFY  QSL DIRECT VIA SU1AL

      SU1AC        MOHAMED LOUTFY  QSL DIRECT  VIA SU1AL

      SU1AG       EMAD GREISS SOBHI  ' POB 18 AGOUZA,   GIZA 12654

      SU1AL        LOUTFY   MORSY  AL-MAHDY   ' POB  109 AL-GIZA,  GIZA 12625

      SU1AO       ATIF OSMAN  ' 84 ALANSAR ST., OMAR BEN-AL-ASE , FIASAL, GIZA

      SU1AR       AYMAN OMAR ' 11 MOAHAMMED GAD ALI, EIN-SHAMS

      SU1AY        AYMAN AHMED  ' 3 FARIED  EL-ATRASH ST. , EIN-SHAMS, CAIRO

      SU1CS        MOHAMED  AL-SABAH   ' QSL DIRECT VIA   HOME-CALL:  9K2CS

      SU1DZ        ABDUL-JABBAR   MARAFI   '  QSL DIRECT VIA   HOME-CALL: 9K2DZ

      SU1ER        EZZAT SAYED RAMADAN   ' POB  78  HELIOPOLIS, CAIRO 11341

      SU1FJ         FATIN  ABDUL-JABBAR  MARAFI  “QSL DIRECT VIA 9K2DZ

      SU1FN        FATHY ANWAR   ' 17 MAHMOUD FOUAD,  HELIOPOLIS, CAIRO

      SU1GM       GERGESS  MAKARI   ' 4  ST.'NO. 100 ,  MAADI,  CAIRO

      SU1GS        GREISS  SOBHI  GREISS  ' POB  18  AGOUZA,  GIZA  12654

      SU1HA       HANY ANWAR  “37 SUAUDI BULDING'S , NEW-MAADI, CAIRO

      SU1HB        HESHAM  ABDEL-SALAM  ' 40 SHERIF ST., EL-HARAM, GIZA

      SU1HH       AHMED HAROUN '15 HENDAWI  ST., DOKKI, CAIRO

      SU1HK        HOSNI  KHATER   ' 20  STREET NO. 2,   MOKATTAM-CITY, CAIRO

      SU1HM       HOSSAM EL SHENAWY   ' 16 AL-DAHER  SQ.,  CAIRO  11271 

      SU1HN       HAMED  NASSAR   ' POB  113 HELIOPOLIS,  CAIRO  11757

      SU1HT        HASAN  AL-TELBANY   ' 7 MOH. MAHMOUD ST., IMBABA, CAIRO

      SU1JR         JAMAL  AL-RIFAIE  ' QSL DIRECT VIA   HOME-CALL: 9K2ZM

      SU1KM       MOHAMED ALKAFRAWI ' POB 70 MEGLES AL-SHAAB, CAIRO 11516

      SU1KZ        YOUSEF KAMAL  ZADA  ' 51 AL-GIZA  ST.,  GIZA

      SU1KA       KARIM ABUL-ELA  ' POB 15 ORMAN ., GIZA

      SU1MA       MOHAMED  H. AL-MARAGHI  ' QSL  VIA  SU0ERA

      SU1MH       MAHMOUD  SAAD ' POB 226 RAMSIS PT CENTER, CAIRO  11794 

      SU1MI        MOUNA IBRAHIM MOHAMED  ' 7 ROUDA ST.,  AL-ROUDA,  CAIRO

      SU1MK       MAGDA  HOSNI  KHATIR  ' QSL DIRECT VIA  SU1HK

      SU1MN       MANAL  NASSAR  ' QSL DIRECT VIA  SU1HN

      SU1MR       MAGY  EZZAT  SAYED    ' QSL DIRECT VIA   SU1ER

      SU1NK        MANAL  HOSNI  KHATIR  ' QSL DIRECT VIA  SU1HK

      SU1RA        REDA  AMER   ' 18 SAMI  ST.,  LAZOUGHLI,  CAIRO

      SU1RR        REHAB  EZZAT  SAYED    ' QSL DIRECT VIA  SU1ER

      SU1SA       SAYED  ABDEL-SAMEE ' POB 15  EIN-SHAMS, CAIRO  11311

      SU1SK        SAID KAMEL  'POB  190 New Ramsis Center,  CAIRO  11794

      SU1SM       SHERIF SAMIR   ' 56 MASGED -ALRAHMA  ST.,  SHOBRA, CAIRO

      SU1SR        SALY  EZZAT  SAYED   ' QSL DIRECT VIA  SU1ER

      SU1UN       TALAL  BIN ABDEL-AZIZ   ' QSL DIRECT VIA  HOME-CALL:  HZ1UN

      SU2MM       MOHEY  MOH. TARTOUSIEH   ' QSL DIRECT VIA SU2MT

      SU2MT        MOHAMED  TARTOUSIEH   ' POB  1616  ALEX. , ALEXANDARI

      SU2TA        TAREK  ABDALLAH   ' POB  250  EL-SARAY,   21411  ALEX.

      SU3AM       AHMAD  AL-SAGIR   ' 7  ORABI   ST., PORT-SAID

      SU3FM        FAHMY  MESALLAM  '  POB  777  PORT-SAID  42111

      SU3YM        YASSER  MAHDY  ' POB  545  PORT-SAID  42111

      SU5HR       HELAL  RUSHEDY  'SALAMON, TEMA, SOHAG

      SU9AM       JIM SORENSON  (W3QS)  ' QSL VIA DIRECT W3BH

      SU9BN       ALAN TAYLOR (VK6BN)'SHARM-ELSHEIKH,SINAI 'QSL DIRECT VIA EA7FTR

      SU9DP       DENNIS PANTHER (N3QKB)  ' USAID-CAIRO,  'QSL DIRECT VIA  KA1DE

      SU9HP       HANS PERSSON (SM0CFO)  ' VIA  HOME-CALL:  SM0CFO

      SU9LL        LUCIANO LOSI  (EA7CHR)  ' 7 El-BUSTAN ST., BAB-ELLOUK, CAIRO

      SU9NC       THOMAS POLAND  (N9NC)  ' QSL VIA  OM2SA

      SU9US       ROBERT  BLUMBERG  (K4RB)  ' QSL DIRECT VIA K4DX

      SU9VU       ROGER HUNT  (G3PVU)  ' QSL VIA EA7FTR

=

 

 

 

 

******

E-Mail:    egyptham@idsc.net.eg @ ezzatsayed@menanet.net

Home Page:  www.qsl.net/su0era

Mail-Address: PO Box 78 Heliopolis,

Cairo   11341   EGYPT