VERON Afd. A58 Rotterdam-Zuid.

Voorz.:       E.Jetten

tevens        Meyenhage 9

Secr. 1       3085 CE Rotterdam

                  Voice:010- 410.15.88

                  pi4rtz@amsat.org

Secr. 2:      H.Eckhart

                  Tarbot 52

                  2986 NB Ridderkerk

                  0180- 43.25.46

                  heckhart@freeler.nl                  Ridderkerk, 4 februari 2003.

 

Betreft: Notulen.

Aan de leden van de VERON-afdeling A58 Rotterdam-Zuid.

 

                  Op maandag 3 februari 2003 werd om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling gehouden in De Jachthut, Kromme Zandweg 102,

 3084 ND in Rotterdam-Zuid.

De presentielijst werd getekend door 13 leden, het voltallig bestuur hierbij inbegrepen.

1)      Opening om 20.00 uur door de voorzitter

2)      Ingekomen stukken en mededelingen: de 2e secretaris geeft een overzicht van alle gevoerde correspondentie met het hoofdbestuur, andere afdelingen en leden.

            Het betreft o.a. een uitnodiging tot deelname aan de 63e vergadering van de VERON

                  Verenigingsraad, maandmutaties in de ledenlijst, invoering van een foundation license

            naar Engels voorbeeld om de instroom van jongeren te bevorderen, een oproep tot

                  stimulering van de Vossejachtsport.

            Op onze brief van 11 december 2002 zijn één e-mail en drie mondelinge reacties

                  binnengekomen.

            Eén lid wil zich laten overschrijven naar een andere afdeling.

            Verder was er regelmatig ondeling contact tussen de bestuursleden, zowel

                  telefonisch als per e-mail.

3)      Notulen vorige ALV. : worden na voorlezing goedgekeurd.

      4)Jaarverslag secretaris/voorzitter:

            Het ledenaantal is gedaald van 135 (op 20 dec.2001) naar 105 (dit is het aantal             klaargemaakte brieven op 11 december 2002), dwz. een daling van ongeveer een             kwart

            We hebben meegedaan aan Regionale bijeenkomsten waarbij zaken als Lighthouse-          dagen, Watersnoodherdenking, Zuiderparkdagen en verdere activiteiten werden                               besproken.

            Er zijn 5 bestuursvergaderingen gehouden in 2002 en één op 16/1/2003

            De afdeling speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding en uitvoering van de

            Zuiderparkdagen op 8 en 9 juni 2002. Helaas leverde dit geen nieuwe leden op.

            Het RTZ-Magazine verscheen één keer, grotendeels volgeschreven door Paul

                  (PA3AQL) en Henk (PA1FOC). Door gebrek aan inzendingen bleef het bij die ene       keer.

            Er werd een VERON-afdelingsvlag aangeschaft.

            Voor lezingen en demonstraties durfden we nauwelijks mensen uit te nodigen: .voor         een zaal met slechts vijf leden plus een bestuur is dat niet verantwoord. Desondanks          hebben we sprekers benaderd voor lezingen over Storing, GSM en voor een          demon-

-1-

            stratie “printplaat maken”.

                  Noodgedwongen beperkten we ons daarom tot de eigen kring. Paul (PA3AQL) toonde          zijn mooie, zelfgemaakte magnetic loop antenne. Hiermee werden enkele qso’s in                     cw gemaakt, o.a. door Wiep.

            Verder heeft Paul de Website verfraaid en uitgebreid.

            Op 4 november 2002 hadden we onze Verkoopavond.  De opkomst was nu iets groter            maar er werd weinig gehandeld. De belangstelling voor een goedkoop lf-ver-               sterkertje of monochrome monitor ontbreekt blijkbaar. De Nieuwjaarsreceptie van

            6 januari 2003 werd voorbereid.

            De Jachthut stond maandelijks open voor onderling qso. Daar was qsl-manager Peter          altijd te vinden.

         5)Financieel overzicht penningmeester: na verrekening van inkomsten en uitgaven                   resteert over 2002 een voordelig saldo van €537, wat het balanstotaal op €4.532                    brengt.

4)      Verslag kascontrole commissie: de heren H.Verhoeks (PA0HGV) en H.Kleingeld (PD0SBO) hebben de boeken gecontroleerd en goed bevonden. Zij stellen voor om de penningmeester décharge te verlenen voor zijn taak. De beide heren worden bedankt voor hun inzet.

5)      Benoeming nieuwe bestuursleden. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld, noch vooraf, noch ter vergadering. Het bestuur is nu niet langer volledig en legt zijn functie neer. Hiermee is het doek gevallen voor onze afdeling.

6)      Rondvraag: er zijn geen vragen.

7)      Sluiting: om 21u20 door de voorzitter onder dankzegging aan de leden voor hun komst en de bestuursleden voor hun inzet.

         Met vriendelijke groet namens het bestuur van VERON-A58,

Henk (PA1FOC)

2e secretaris.

Door: Henk

Ridderkerk, 3 februari 2003