ANTENNE PERIKELEN

Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid versus Peter Boereboom, of hoe sturen we een startende radiozendamateur met een kluitje het riet in.
(call: PA1PB)

Teller

Begin oktober 2004 plaatste ik, om alvast ťťn en ander uit te proberen, mijn zendmast (zonder antenne) op het dak.
Na twee dagen kreeg ik van de verhuurder, het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB), via Jacobus Recourt (makelaardij) een brief dat ik de mast moest verwijderen.

Ik heb toen de volgende brief verzonden:

Jacobus Recourt
Rayonkantoor Diemen-Noord
t.a.v. de Heer *****


Geachte Heer *****,

Naar aanleiding van uw brief met ref. nr. TB-*****/1013347 betreffende de mast aangebracht op het dak van de garages tussen de percelen ***** 12 en 14 het volgende:
Ik wou u middels deze brief vragen een extra 14 dagen uitstel te verlenen, zodat ik mij in die tijd kan oriŽnteren op de juridische en wettelijke mogelijk- en onmogelijkheden betreffende het plaatsen van een antenne.


Met de meeste hoogachting,Peter Boereboom
e-mail: peter.boereboom@hetnet.nl

Vervolgens kreeg ik van Jacobus Recourt op 9 november 2004 een brief dat de mast er nog steeds stond en dat ik binnen een week de mast moest verwijderen, anders zouden zij e.e.a overdragen aan hun juridische adviseurs.

Ik heb toen de volgende brief verzonden:

Jacobus Recourt
Rayonkantoor Diemen-Noord
Geachte Mevrouw, Mijnheer,


Naar aanleiding van uw brieven met ref. nr. TB-*****/1013347 en met ref. nr.
CBW-*****/1109417 betreffende de mast aangebracht op het dak tussen de percelen ***** 12 en 14 het volgende:

Op 3 november jl. heb ik met goed gevolg het examen voor radiozendamateur afgelegd.
Een beschikking namens de Minister van Economische Zaken voor het doen van
onderzoekingen in de subcategorie F Amateur is nu in mijn bezit.
De vergunning treedt op 1 december 2004 in werking.
Mijn roepletters zijn dan PA1PB.(stationsidentificatie)

Plan van aanpak:
ē Binnenkort ga ik de mast van het dak verwijderen. (moet het wel dakweer zijn)
ē Ik laat door de gemeente Diemen (de Welstandscommissie) een voorlopige toetsing
uitvoeren i.v.m. het aanvragen van een lichte bouwvergunning.

Voor het zenden heb je o.a. een antenne en een mast nodig.
Voor het plaatsen van deze mast en antenne doe ik een beroep op artikel 10 van de EVRM. (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens)

Middels deze brief wil ik formeel toestemming vragen voor het plaatsen van een mast
en bijbehorende antenne.
Gezien het beleid, welke door het SFB en/of Jacobus Recourt normaliter t.a.v. antennes wordt gevoerd, wil ik graag het volgende kwijt.
Mocht het SFB en/of Jacobus Recourt bezwaren maken tegen het plaatsen van een mast en antenne, dan kunnen dit alleen redenen van zwaarwegend belang zijn.
(er is jurisprudentie t.a.v. plaatsing van masten en antennes door zendamateurs)
Citaten uit het huurcontract zijn in dit geval geen steekhoudende argumenten.
Een afwijzing zonder opgaaf van redenen wordt niet geaccepteerd.

Over de technische uitvoering en sterkteberekeningen van de mast en antenne valt
uiteraard te praten.

Ik vraag u bij deze de brief in behandeling te nemen en door te spelen
naar uw juridische adviseurs.
Binnen 15 werkdagen zou ik antwoord willen vernemen.


Met de meeste hoogachting,


Peter Boereboom
e-mail: peter.boereboom@hetnet.nl

copie van deze brief aan:Mr. *****
juridisch adviseur te Amsterdam

Op 2 december 2004 kreeg ik van Jacobus Recourt een brief met de volgende tekst:

Geachte heer Boereboom,

Hierbij delen wij u mede, tevens namens eigenaresse, dat het niet is toegestaan een mast/antenne op of aan het gehuurde te bevestigen.

Wij verwijzen u naar uw Algemene Bepalingen, hoofdstuk VI art. 1 behorende bij uw huurovereenkomst.
Hierin staat vermeld dat indien het gehuurde is aangesloten op een centraal systeem voor ontvangst van televisie- en radioprogramma's het de verhuurder niet is geoorloofd eigen (schotel)antennes aan te brengen of te handhaven.

Wij vertrouwen erop u hiermede naar behoren te hebben geÔnformeerd.

Hoogachtend,
JACOBUS RECOURT
Mw.*****
Commercieel Medewerkster

Conclusie:
Uit het antwoord van Jacobus Recourt blijkt dat een standaard brief is gebruikt en ik feitelijk geen antwoord heb gekregen.
En er is geen jurist aan te pas gekomen.
Zoals ik in mijn laatste brief had geŽist, kwam het antwoord precies na 15 werkdagen. Dit is meer dan toevallig.

De bal ligt nu duidelijk weer bij mij.
Ik heb tientallen voorbeelden van radiozendamateurs die hun zaak wonnen tegen o.a. verhuurders, verenigingen van eigenaars en gemeenten.
Om toch mijn recht te halen is een rechtzaak de enige mogelijkheid.
Na een telefonisch onderhoud met een medewerker van het SFB werd ook toegegeven dat dat de door het SFB gewenste procedure is.
Het SFB lapt artikel 10 van het EVRM gewoon aan zijn laars.
Ieder geval moet individueel bevochten worden.

De waarde van hun beleggingsobjecten valt of staat heus niet door het plaatsen van een antenne.
De waarde wordt door externe factoren bepaald.

Al met al baal ik hiervan als een stekker.
Ik denk dat ik maar huurverlaging ga aanvragen wegens gemist woongenot! (grapje)
Wel kan ik radiozendamateurs, wegens te verwachten problemen bij de aanvraag voor het plaatsen van een antenne, afraden een huis van het SFB te gaan huren.
Hier vermaak ik mij mee

peter.boereboom@hetnet.nl